<ul>
<li>Networking, Client-Server Architecture, OOP, Packages and Interfaces</li>
<li>Build Automation Tools ( Maven,Gradle)</li>
<li>Unit Testing</li>
</ul>
Views
116 Total Views
1 Members Views
115 Public Views
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this document by email.