Class 22. Publishing packages and apps

<li>Publishing packages on pub.dev<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Creating the package<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Documenting the source code<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Reviewing and publishing<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Scores and good practices<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Verified publishers and Flutter Favorites<br/>

<li>Publishing apps on Store<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Releasing Android apps<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Releasing iOS apps<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Splash screens<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Doing CI/CD for Flutter: Github actions<br/>
Views
161 Total Views
1 Members Views
160 Public Views
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this presentation by email.