All Courses

Lập trình Smart Contract trên ICON Network
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.
Lập trình Blockchain trên ICON Network
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.
Ngôn ngữ lập trình cơ bản với Python
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), thông qua việc thực hành Python. Từ đó, học viên có thể tự mình mở rộng bộ kỹ năng lập trình qua các ngôn ngữ lập trình khác.
Lập trình Blockchain trên ICON Network
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.
Ngôn ngữ lập trình cơ bản với Python
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), thông qua việc thực hành Python. Từ đó, học viên có thể tự mình mở rộng bộ kỹ năng lập trình qua các ngôn ngữ lập trình khác.
[Online] Mobile Apps Development with Flutter
Thành thạo Flutter và lập trình Mobile Apps trong 10 tuần. Giảng viên kinh nghiệm, thực hành liên tục trong suốt khóa học, giáo trình cập nhật theo chuẩn quốc tế giúp học viên tự tin phỏng vấn tại các công ty công nghệ ngay sau khi học xong.

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them