JavaScript và những khái niệm cần nắm vững - Phần 5

29 tháng 7, 2021 By DEVERA ACADEMY

Ở bài viết trước chúng ta đã nắm được những khái niệm cũng như các cú pháp cơ bản nhất về hàm trong JavaScript. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khái niệm Arrow Function - một cách khác để khai báo các hàm trong JavaScript - sở hữu cú pháp đặc biệt giúp đơn giản hóa cú pháp khai báo thông thường.

Cú pháp của Arrow Function

Chúng ta cùng xem ví dụ về Arrow Function được sử dụng để lấy tổng của hai số đã được truyền làm đối số.

Đây là cú pháp của Arrow Function. Chúng ta cần khai báo một biến để gán Arrow Function như một biểu thức, sử dụng dấu ngoặc đơn để truyền các tham số và => để khai báo hàm.

Bây giờ, hãy gọi hàm này và gán giá trị trả về của nó cho một biến để console xuất ra kết quả.


Và đây là kết quả:


Arrow Function với một tham số

Chúng ta cùng đến với một ví dụ khác,  xác định xem một số cụ thể là số dương hay số âm?

Vì chúng ta chỉ truyền một số dưới dạng tham số, chúng ta có thể đơn giản bỏ qua ngoặc đơn ở phần tham số của Arrow Function. Điều này giúp đem lại một cú pháp hàm gọn gàng hơn.
Gọi hàm này bằng cách truyền một số thực làm đối số cho tham số và nhận kết quả là 'true'.Arrow Function lược bỏ ngoặc nhọn

Vì hàm phía trên chỉ có một câu lệnh return, chúng ta có thể đơn giản hóa bằng cách bỏ các dấu ngoặc nhọn của hàm đó và viết toàn bộ khai báo hàm trong một dòng duy nhất bằng cách bỏ qua từ khóa return và điều đó thực sự tuyệt vời!
Cùng viết lại hàm 'isPositive' theo cách này nhé!


Các cú pháp này giúp chúng ta rất nhiều trong việc đơn giản hóa quá trình coding bằng JavaScript.Hàm 'setTimeout'

Hàm ‘setTimeout’ là một hàm toàn cục có thể được sử dụng để đặt thời gian chờ trên cho một cửa sổ hoặc cho một đoạn code trong tệp của mình.

Thực chất, hàm này đã được sử dụng trong bài viết trước, nó được dùng để giải thích tính bất đồng bộ của Javascript cùng với việc chỉ ra rằng Javascript là một ngôn ngữ đơn luồng.

Bây giờ, hãy sử dụng hàm setTimeout trong đối tượng window để tạo thời gian chờ 2 giây sau đó mới log ra màn hình khi hết hai giây.

Chúng ta sẽ nhận được thông báo log trong console của trình duyệt sau hai giây trôi qua, khi cửa sổ/tab của trình duyệt được mở.

Lưu ý: đối tượng window đại diện cho cửa sổ của trình duyệt.


Tác giả Rusira Liyanage

Dịch bởi Devera Academy