<li>Lập trình là gì?
<li>Tại sao nên học Python?
<li>Print ‘Hello World’
<li>Output
<li>Thực hành
Views
17 Total Views
0 Members Views
17 Public Views
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this presentation by email.