<li>Current popular databases
<li>SQL & No SQL
<li>MongoDB
Storing data
Querying data
Document size
<li>Practice: Design schema for an ecommerce website
Views
28 Total Views
1 Members Views
27 Public Views
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this document by email.