All Courses

Lập trình Smart Contract trên ICON Network
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them