All Courses

Ngôn ngữ lập trình cơ bản với Python
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), thông qua việc thực hành Python. Từ đó, học viên có thể tự mình mở rộng bộ kỹ năng lập trình qua các ngôn ngữ lập trình khác.

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them