4 cách xây dựng vòng lặp trong Python

9 tháng 10, 2021 By DEVERA ACADEMY

Các vòng lặp đối với công việc lập trình của chúng ta đôi khi trở nên rất phức tạp, đôi khi chỉ cần làm theo những gì đã biết và lười tìm ra các cách khác để thực hiện. Nhưng với Python, chúng ta hoàn toàn có thể khiến các vòng lặp trở nên trực quan hơn trong các phiên bản gần đây và bài viết này nhằm mục đích chia sẻ cho bạn một vài thủ thuật mà Devera nghĩ rằng nó khá là hay ho và sẽ giúp ích cho bạn.

Trong bài này chứa 4 kỹ thuật xây dựng vòng lặp trong Python.


Lặp qua hai danh sách cùng một lúc

Bạn đã bao giờ muốn tạo vòng lặp cho hai danh sách (list) cùng một lúc chưa? Hàm zip() có thể giúp bạn điều này đấy!
colors = ["red", "blue", "white"]
types = ["warm", "cool", "neutral"]

for c, t in zip(colors, types):
    print(c + " is " + t)

Đây là Output:

red is warm
blue is cool
white is neutralSử dụng hàm enumerate()

Khi lặp qua một chuỗi (danh sách, tuple, chuỗi, ...), chỉ số vị trí và giá trị tương ứng có thể được truy xuất cùng một lúc bằng cách sử dụng hàm enumerate().

colors = ["orange", "brown", "indigo", "black"]

for i, v in enumerate(colors):
    print(i , v)

Output:
0 orange
1 brown
2 indigo
3 black
Hàm enumerate () trả về các phần tử riêng lẻ trong danh sách với các chỉ mục của chúng.


Lặp qua một dictionary với phương thức items().

Chúng ta có thể lấy cả khóa và giá trị tương ứng khi lặp qua dictionary bằng cách sử dụng phương thức items().
grades = {'Ana': 'B', 'John':'A+', 'Denise':"A", "katy": 'A'}

for name, g in grades.items():
    print(name + " had " + g)

Output:

Ana had B
John had A+
Denise had A
katy had A


Vòng lặp đảo ngược.

Để lặp qua một phạm vi số theo thứ tự ngược lại, trước tiên, hãy chỉ định phạm vi và sau đó gọi hàm reversed().

for r in reversed(range(7)):
    print(r)

Output:

6
5
4
3
2
1
0

Tương tự cũng áp dụng cho việc lặp ngược một danh sách:

colors = ["blue", "red", "black", "yellow"]

for i in reversed(colors):
    print(i)

Output:

yellow
black
red
blue


Thay vì thực hiện theo cách riêng của bạn để lặp qua hai danh sách cùng một lúc hoặc lặp ngược lại, các hàm này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Biết những kỹ thuật nhỏ này và áp dụng chúng hợp lý trong lập trình hàng ngày có thể giúp bạn trở thành một lập trình viên với hiệu quả công việc tốt hơn đấy! Happy Coding!


Tác giả:  Prince Jan tại PythonStack

Dịch bởi Devera Academy